รูปหัวเว็บ
นายชัยภัค สุนทรหงส์ นายอำเภอแก้งสนามนาง เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554

ท่านนายอำเภอแก้งสนามนาง ประธานในพิธี
ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน
คุณธัญพร สุนทรหงส์ ภรรยานายอำเภอแก้งสนามนาง
ไถ่ชีวิตโค 1 ตัว มูลค่า 15,000 บาท
นายสุพจน์ ตากลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไถ่ชีวิตโค 1 ตัว มูลค่า 15,000 บาท
พ.ต.อ.เอนก ทับสูงเนิน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง
ตัวแทนส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/พ่อค้า/ ประชาชน
อำเภอแก้งสนามนาง
ไถ่ชีวิตโค 1 ตัว มูลค่า 15,000 บาท
คุณวินไทย ใบรี
ตัวแทนโรงน้ำตาลราชสีมาวังขนาย

ไถ่ชีวิตโค 1 ตัว มูลค่า 15,000 บาท

กำนันหัด อยู่บุรี
ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแก้งสนามนาง
ไถ่ชีวิตโค 1 ตัว มูลค่า 15,000 บาท
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิตให้กับเกษตรกร
นางวรรณา ปัตติ ต.โนนสำราญ
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิตให้กับเกษตรกร
นางทองลวด ละครพล ต.แก้งสนามนาง
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิตให้กับเกษตรกร
นางบุญ นาเจ๊ก ต.บึงพะไล
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิตให้กับเกษตรกร
นายอำนวย สุพรรณนอก ต.สีสุก
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิตให้กับเกษตรกร
นายจำนง จันรอด ต.บึงสำโรง
ปศุสัตว์อำเภอ นำเกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
ประธานและผู้มีจิตศรัทธาคล้องพวงมาลัยและให้อาหารโค
ประธานพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมงาน
ถ่ายรูปร่วมกับเกษตรกรที่ได้รับโค