หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองหว้าเอน
และทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้เข้ากองทุนกลุ่ม พร้อมกับเปิดป้ายที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองหว้าเอน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ผ้าป่ากลุ่มเกษตรกร
ผ้าป่ากลุ่มเกษตรกร
ผ้าป่ากลุ่มเกษตรกร
ผ้าป่ากลุ่มเกษตรกร
ผ้าป่ากลุ่มเกษตรกร
ผ้าป่ากลุ่มเกษตรกร
ผ้าป่ากลุ่มเกษตรกร
ผ้าป่ากลุ่มเกษตรกร
ผ้าป่ากลุ่มเกษตรกร
ผ้าป่ากลุ่มเกษตรกร
ผ้าป่ากลุ่มเกษตรกร
กลับหน้าแรก