หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์และ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอประทาย จัดฝึกอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer" ตามโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer จำนวน 39 คน ให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ-
จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ ให้ความรู้ปศุสัตว์อินทรีย์วิถีชาวบ้านและความรู้GAP ชมวีดีทัศน์เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการผลิตและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์ชมวีดีทัศน์การไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น
ของนายสงบ หาญกล้าเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์นายสงบ หาญกล้า 18 ม.5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
กลับหน้าแรก