รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนโค จำนวน 26 ตัว จากกรมปศุสัตว์
มอบให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อม จำนวน 26 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ บ้านโต้น ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554