หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอโนนสูง มอบโค 28 ตัวให้ เกษตรกร 28 ราย
ตาม โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมตรวจดูแปลงหญ้าเนเปียร์ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.โนนสูง
และปลูกต้นไม้ในโรงเรียน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่& ท้องถิ่น เกษตรกรและประชาชนร่วมงาน
ณ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก