หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ออกให้บริการเจาะเลือดกระบือเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนกุ่ม ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
เกษตรกร จำนวน 8 ราย กระบือ 17 ตัว และขึ้นทะเบียนเกษรตกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
กลับหน้าแรก