รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม2553
ระหว่าง วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2553 ซึ่งต้องนำผลงานกิจกรรมพร้อมปัญหาอุปสรรค เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
โดยมี นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นผู้นำนโยบายเข้าถึงพื้นที่ รับปัญหา ช่วยแก้ไข ให้อยู่ดีกินดี
และเน้นให้มีงานด้านปศุสัตว์ ควบคู่กับงานเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนงานปี 2553 ซึ่งมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านปศุสัตว์ ทุกๆท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทั้งอำเภอ ที่ อบต.หนองบัวศาลา
มีท่านนายกฯ ทั้งเทศบาล,อบต. ร่วมประชุมกันพร้อมหน้า
ประชุมกำนัน,ผญบ.ฯลฯ ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
นายอำเภอ พร้อมหัวหน้าส่วนฯอำเภอ มาครบทุกส่วน
ร่วมงานกระบือและโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ที่อำเภอปากช่อง
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หลายๆจังหวัด ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ฟังการบำบัดน้ำเสีย จากโรงฆ่าสุกร ที่ถูกร้องเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบระดับจังหวัด เข้าตรวจ ตามข้อร้องเรียน
จุดเสี่ยงของน้ำเสียที่จะออกไปสู่คลองธรรมชาติ
ตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนที่ถึงจุดสูบกลับมาใช้ใหม่
นายอำเภอพร้อมหัวหน้าส่วนฯ ต้อนรับผู้ว่าฯ ที่เข้าเยี่ยม บ้านสายใยรัก
ท่านผู้ว่าฯ พูดคุยกับชาวบ้านบึงประเสริฐ ม.8 ต.พลกรัง
งานปศุสัตว์ สาธิตการผสมอาหารข้นของโคนม กลุ่มบ้านบึงประเสริฐ
ประมงจังหวัด นำพันธุ์ปลามอบท่านผู้ว่าฯ ปล่อยที่สระของหมู่บ้าน
ร่วมกับกรรมการจังหวัด ออกตรวจประกวดเขียงสะอาด ที่แมคโคร
และที่คลังพลาซ่า ที่เข้าร่วมประกวดเขียงสะอาด
ร่วมกับเทศบาล/อบต.เป็นวิทยากรให้อาสาฯป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสาธิตการฉีดวัคซีน
อาสาฯป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รับวัสดุพร้อมวัคซีน-มอบอำนาจการฉีด
ทำหมันสุนัขจรจัด-ฉีดวัคซีน ในมหาวิทยาสงฆ์ (มจร.)
เทศบาลต.หัวทะเล จัดรถรับส่งสุนัขที่รับบริการ ถึงบ้านด้วย
จนท. จากอำเภอข้างเคียงมาช่วยกันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
นายอำเภอ นำร่วมวิ่งคบเพลิงงานย่าโม รอยต่ออำเภอเฉลิมพระเกียรติ
หัวหน้าส่วนฯ รวมทั้งท่านนายกฯเทศบาล/อบต. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เจ้าหน้าที่ หลายๆอำเภอมาร่วมกันเช่นเคย (6เดือนครั้ง)
เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ ออกสุ่มตรวจการสำรวจสัตว์ ปี2553
สุ่มตรวจข้อมูลโคนมในพื้นที่ต.พลกรัง บ.บึงประเสริฐ
ประชุมประจำเดือน ทุกเดือน ผู้ช่วยฯสุบรรณ นำเสนองานในที่ประชุม
มีหัวหน้ากลุ่มงานฯ พร้อมข้าราชการทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ทุกกลุ่มงาน นำเสนอผลงานพร้อมชี้แจงรายละเอียด
ที่ประชุมมีท่านสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธาน