หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จัดฝึกอบรม"โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อส่งเสริมเกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ " ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกตรประจำตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
กลับหน้าแรก