หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว
ให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 16 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ยืมเพื่อการผลิต จำนวน 25 ราย
โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา นายอำเภอวังน้ำเขียว เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
กลับหน้าแรก