หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการอำเภอเทพารักษ์ยิ้มเคลื่อนที่
ให้บริการผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และสุขภาพสัตว์ แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน
ณ บ้านวังกระหาด ม.15 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการ 35 ราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
กลับหน้าแรก