หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอคง จ.นครราชสีมา โดยนายชลอ ไทยศิริ สัตวแพทย์ชำนาญงาน นายเอกราช คลังอาวุธ
ปศุสัตว์อำเภอสีดา และนางสาววัชรียา แซ่อือ เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ บ้านสนวน และ บ้านคงถาวร ต.คูขาด อ.คง
จ.นครราชสีมาบริการเก็บตัวอย่างเลือดกระบือเพื่อส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ จำนวน 150 ตัว
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
กลับหน้าแรก