หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอประทาย โดยนายเกษม หมายเหนี่ยวกลาง ปศุสัตว์อำเภอประทาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ บ้านนางิ้ว ม.9 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา บริการเก็บตัวอย่างเลือดกระบือเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ และตรวจการตั้งท้องของกระบือ ดูความพร้อมสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ด้านอาหารสัตว์ การสำรอง
อาหารสัตว์ และการทำแปลงหญ้าอาหารสัตว์ สมาชิกกลุ่ม 17 ราย เจาะเลือดกระบือ 30 ตัว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก