รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม จัดพิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนกระบือ จำนวน 30 ตัว จากกรมปศุสัตว์
มอบให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อม จำนวน 30 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554