รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง
จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์หลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2552
ป้ายผ้าพอเพียง
ลงทะเีบียน
เตรียมอบรม
หมอรัฐวิทย์ ปศุสัตว์อำเภอ แนะนำงานด้านปศุสัตว์
นายก อบต.กล่าวเปิดงาน
หมอคมสันต์ บรรยายเปิดงาน
หมอเฉลียว จากจังหวัดชี้แจงโครงการฯ
พร้อมเพรียงตั้งใจฟัง
พี่สุบรร เกษตรกรเจ้าของศูนยฯ์ บรรยาย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายการทำน้ำส้มควันไม้
สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน
ผลงาน
หน.สถานีวิทย ุ98.0 mhz.
แนะนำกิจกรรมภายในฟาร์ม
แนะนำแปลงปลูกพืชปุ๋ยสด
ไม้ไล่หนูประจำฟาร์ม
หน.วิทยุสัมภาษณ์ ปศอ.
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อย