หัวเว็บ

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานรับมอบโคจากมูลนิธิสุมงคล ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 20 ตัว
มอบให้กับโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ นำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ โดยมีนายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง , นายสมนึก ชำนาญกูล
ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน , นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ จากกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีรับมอบโคดังกล่าว
ณ สวนสุมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558

รับมอบโค
รับมอบโค
รับมอบโค
รับมอบโค
รับมอบโค
รับมอบโค
รับมอบโค
รับมอบโค
รับมอบโค
รับมอบโค
รับมอบโค
รับมอบโค
รับมอบโค
รับมอบโค
รับมอบโค
กลับหน้าแรก