รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 20 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
พิธีสงฆ์
รับศีลรับพร ให้สัตย์ปฏิญาน
วันนี้รับมอบกระบือ 20 ตัว
พี่น้องกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทองมาร่วมเป็นพยาน
รับมอบสัญญายืม
สัญญานี้มีอายุ 5 ปี
ท่านนายอำเภอบัวใหญ่
ผู้นำในพื้นที่และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน
ท่านนายอำเภอฯเยี่ยมชม
รับไว้ด้วยความยินดี