รูปหัวเว็บ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2552 ตรวจเยี่ยมคัดเลือกเกษตรกร
นายสงบ หาญกล้า 18 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
คณะกรรมการตัดสิน
ท่านนายอำเภอประทาย ร่วมให้การต้อนรับ
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรต
หมออำนวย พึ่งครบุรี พิธีกร
ปลัดอาวุโสกล่าวต้อนรับ
สมาชิกเครือข่ายมากันพร้อมหน้า
ผู้ใหญ่สงบ หาญกล้า รายงาน และตอบข้อซักถามกรรมการ
คณะกรรมการซักถามการดำเนินกิจกรรมในฟาร์ม
ตรวจเยี่ยมฟาร์ม หมูหลุม
คอกเลี้ยงโคเนื้อ
น้ำหมักชีวภาพ
คณะกรรมการเยี่ยมชมฟาร์ม