รูปหัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ณ องค์การบริหารตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
และสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

เวทีกลาง
คลินิกปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ
ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์
แจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้เกษตรกร
บริการตรวจหาสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์
ให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์
แจกเอกสาร คู่มือ การเลี้ยงสัตว์
ได้รับความสนใจจากเกษตรกรอย่างมาก
ให้คำแนะนำด้านพืชอาหารสัตว์
แจกเมล็ดพันธุ์หญ้าและเอกสารคำแนะนำ
ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว
หมออภิชาติ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ลงมือด้วยตนเอง
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
บริการผ่าตัดทำหมันแมว
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข