หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจแนะนำมาตรฐานฟาร์มโคนม
ให้กับฟาร์มพวงเพชรฟาร์ม(โคนม) ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก