รูปหัวเว็บ
นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีีมอบโค
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียง รวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 21 ตัว
พร้อมทั้งมอบกระบือบริจาค จากวัดกุนนทีสุทธาราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพ และญาติโยม
ให้แก่สภาเกษตรกรไทยแห่งชาติ บ้านสระเพลง หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางถึงในพิธี
เกษตรกร / ผู้ร่วมงาน ให้การต้อนรับ
นายปรีชา ไพรัมย์ ประธานที่ปรึกษาสภาเกษตรกรไทยกล่าวต้อนรับ
พลโทคมชาติ สมิตานนท์ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรไทย กล่าวความเป็นมา
นายประภาส รักษาทรัพย์ นายอำเภอสูงเนิน กล่าวรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มอบกระบือ ให้สภาเกษตรกรไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบโค ธนาคารฯ ให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน ร่วมพิธี
ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวให้โอวาท / พบปะผู้ร่วมงาน
พระครูโอภาส ธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดกุนนทีสุทธาราม แสดงสัมโมนียคาถา
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คล้องมาลัยไถ่ชีวิต
นายอำเภอสูงเนิน คล้องมาลัยไถ่ชีวิต
ผู้ว่าราชการจังหวัด สนทนากับทีมงานดำเนินการ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาถ่ายภาพร่วมกับเกษตรกร
พระคุณเจ้า ทีมงานข้าราชการ สภาเกษตรกรไทย ถ่ายภาพร่วมกัน
นายชรินทร์ พัวพัฒนกูล ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน สรุปผลการจัดงาน