หัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ออกคัดเลือกพ่อพันธุ์กระบือเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์กระบือประจำกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ บ้านโนนกระถิน ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว ,บ้านทุ่งสะแบง
ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน , บ้านสระเพลง ต.มะค่า อ.โนนสูง และบ้านสระแจง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558

คัดเลือกพ่อพันธุ์
คัดเลือกพ่อพันธุ์
คัดเลือกพ่อพันธุ์
คัดเลือกพ่อพันธุ์
คัดเลือกพ่อพันธุ์
คัดเลือกพ่อพันธุ์
คัดเลือกพ่อพันธุ์
คัดเลือกพ่อพันธุ์
กลับหน้าแรก