หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ส่งมอบโค จำนวน 40 ตัว มูลค่า 1,080,000 บาท ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
กลับหน้าแรก