รูปหัวเว็บ
วันที่ 23 ธันวาคม 2547 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง อบรมทบทวนความรู้อาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อพปม.) และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย รอบที่ 1/48 ซึ่งจะดำเนินการถึงวันที่ 15 มกราคม 2548 พร้อมกับพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ