รูปหัวเว็บ
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ระดับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 ตรวจคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร , เกษตรกรดีเด่น
และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551
โดยได้ตรวจคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือฯ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ ,
เกษตรกรดีเด่น นายสงบ หาญกล้า อำเภอประทาย และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น นายสุบรร อันทินทา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตรวจคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร อำเภอบัวใหญ่
สมาชิกกลุ่มมาร่วมต้อนรับ
สัมภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มฯ
ตรวจเยี่ยมในพื้นที่
เกษตรกรดีเด่น นายสงบ หาญกล้า อ.ประทาย
อบต.และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ
เยี่ยมชมฟาร์ม
น้ำหมักชีวภาพใช้เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงเป็ดไข่ เป็ดเทศ ห่าน ไก่พื้นเมือง
หมูหลุม
เลี้ยงปลาดุก
ปลูกผัก พืชสวน
คอกเป็ด
ฟาร์มเครือข่ายรอบข้างในพื้นที่
นายก อบต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง กล่าวต้อนรับ
อาสาปศุสัตว์ดีเด่น นายสุบรร อันทินทา
กรรมการสอบถามการทำงานของอาสา
ให้ข้อคิดเห็น
เครือข่ายอาสาปศุสัตว์
ปีนี้ สู้สู้ ครับ
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
เลียงโคเนื้อเป็นหลัก