หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสู่ smart farmer ตามโครงการ
พัฒนาเกษตรกร smart farmer เกษตรกร จำนวน 32 คน 5 อำเภอ ให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายในการประกอบอาชีพ ให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คุณสมบัติของ smart farmer การเลี้ยงสัตว์และการทำน้ำหมัก
ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์นายอนุวัฒน์ ปาริเวสัง บ้านหนองหว้าเอน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
กลับหน้าแรก