หัวเว็บ
"มอบพันธุ์แพะพระราชทาน" สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรูณาโปรดเกล้า
พระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล จำนวน 2 ตัว เพื่อมอบให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้นายพศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง และนายไพรัตน์ ปากคีบทอง ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง
ได้นำส่งมอบแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล 2 ตัว ให้แก่เกษตรกร ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
มอบแพะพระราชทาน
มอบแพะพระราชทาน
มอบแพะพระราชทาน
มอบแพะพระราชทาน
มอบแพะพระราชทาน
มอบแพะพระราชทาน
มอบแพะพระราชทาน
กลับหน้าแรก