หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยตลิ่งชัน ไปขอรับการสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จากบริษัทเยนเนอรัล สตาช จำกัด (โรงแป้งหัวแหวน) เพื่อนำไปปลูกเป็นพืชอาหารสัตว์สำหรับกลุ่ม และประชุม ตรวจเยี่ยม ตรวจความพร้อม คอกโรงเรือน ชี้แจงเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนบัว ที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการฯ หมู่ 11 ตำบลครบุรี กลุ่มดังกล่าวปลูกบัวสวยงามส่งขาย รายได้ 100,000 บาทต่อเดือน และยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มได้ทำปุ่ยอินทรีย์จากมูลสัตว์(โคกระบือ)บรรจุถุงจำหน่าย
และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับกระบือ ธคก. บ้านหนองใหญ่ ตำบลครบุรี ในการตัดแต่งกีบกระบือ(เป็นตีนเป็ด) เพื่อให้กระบือได้เดินเป็นปกติ
และดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก สุ่มเก็บตัวอย่างซากเป็ดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก
@ครบุรี นครราชสีมาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
กลับหน้าแรก