หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ดำเนินการตีเบอร์เย็น
ทำสัญลักษณ์หมายเลข 1 บนสะโพกซ้ายโค ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยแก่โค โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริในพื้นที่อำเภอโนนสูง ได้แก่ ม.3 บ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท จำนวนโค 49 ตัว ม.13 บ้านใหม่เกษมเหนือ ต.ธารปราสาท จำนวน 24 ตัว
ม.6 บ้านถั่วแปบ ต.มะค่า จำนวน 26 ตัว ม.11 บ้านหนองตะไก้ ต.มะค่า จำนวน 26 ตัว รวมทั้งสิ้น 125 ตัว
พร้อมติดตามการสร้างโรงเรือนโคเนื้อเฟส 2 จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
กลับหน้าแรก