หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 50 ตัว มูลค่า 1,500,000 บาท ให้แก่เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการพิจารณาช่วยเหลือตามเงื่อนไขของธนาคารโค-
กระบือฯ จำนวน 19 ราย ณ.วัดบ้านดอนเข็ม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก