รูปหัวเว็บ

คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา โดยนายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายขวัญชัย หุนตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ตัวแทนปลัดจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
ร่วมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ทับสวาย ของนายประวิทย์ สุธีมีชัยกุล ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550
ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการจึงได้ปรับปรุงโรงฆ่าสุกรระบบเดิมให้เป็นโรงฆ่าสัตว์(สุกร) ที่เข้าสู่มาตรฐานมีกระบวนการผลิตเนื้อสุกรที่ถูกสุขลักษณะ ปริมาณการผลิตละ 10-15 ตัว/วัน สามารถรองรับผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลทับสวายรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง

ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอรายงาน
หมอบุญเลิศ แนะนำหัวหน้าส่วน
แขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน
ท่านนายอำเภอกล่าวรายงาน
ท่านรองผู้ว่ากล่าวมอบนโยบาย
พิธีเปิดป้าย
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
ตรวจเยี่ยมสถานที่
บริเวณคอกพักสัตว์
บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย
ซากต้องแขวน
อ่างล้างเครื่องใน
ห้องชำแหละซาก
มีอ่างฆ่าเชื้อ
ห้องเก็บอุปกรณ์/ห้องเย็น
บริเวณภายใน
โต๊ะตัดแต่งซาก
คอกสัตว์ป่วย
รางระบายน้ำทิ้ง
ตรวจแล้วผ่านครับ
ประชุมคณะกรรมการ
เจ้าของโรงฆ่ามาตรฐาน
ปศอ./เจ้าของ/นกยก/กษอ.
ร่วมรับประทานอาหาร
ท่านรองผู้ว่ากล่าวสรุป
ตำรวจก็มาร่วมงาน
มอบของที่ระลึก
ห้วยแถลงทีม
ภาพแห่งประวัติศาสตร์