รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโค จำนวน 1 ตัว จากผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา และคณะ
เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552
โดยมี นายมังกร บุญคำ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
นายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย เป็นประธานรับมอบและส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา ยืมเพื่อการผลิตตามระเบียบของโครงการฯต่อไป
พิธีสงฆ์
โดยมีหลวงพ่อจอย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล
ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินฯ คล้องมาลัยไถ่ชีวิตให้โค
ถ่ายภาพร่วมกับหลวงพ่อจอย
เกษตรกรผู้โชคดีวันนี้