หัวเว็บ
นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 ตัว มอบให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายสมนึก ชำนาญกูล
ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน นายภูดิส ทฤษฎิคุณ ปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องชาวบ้านวังรางน้อย ให้การต้อนรับ
ณ วัดบ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก