หัวเว็บ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิด "โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง 70,000 ราย" อบรมส่งเสริมองค์ความรู้
เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ บริเวณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ บ้านฉัตรมงคล หมู่ที่ 14 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในการนี้ นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำปัจจัยการผลิตตามโครงการให้ประธานมอบ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของ อ.ปักธงชัย 241 ราย (ทั้งจังหวัด 3,764 ราย) พร้อมมอบ ลูกโค-กระบือ ตัวที่1 โครงการ ธคก. มอบแก่เกษตรกร
4 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
กลับหน้าแรก