หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร ด้านปศุสัตว์ โดยนายเอกราช คลังอาวุธ ปศุสัตว์อำเภอสีดา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
เกษตรกร บ้านเสว ม.6 ต.โนนประดู่ และบ้านหนองพลวง ม.10 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา มีเกษตรกรเข้ารับฟังและปรึกษาปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์
จำนวน 31 ราย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเกษตรกร
เยี่ยมเกษตรกร
เยี่ยมเกษตรกร
เยี่ยมเกษตรกร
กลับหน้าแรก