หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมประชากรสุนัขแมว
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศจ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563 ของประเทศ
โดยดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาล อำเภอคง จ.นครราชสีมา ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขจำนวน 8 ตัว แมว 19 ตัว รวม 27 ตัว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
สุนัขบ้า
สุนัขบ้า
สุนัขบ้า
สุนัขบ้า
สุนัขบ้า
สุนัขบ้า
สุนัขบ้า สุนัขบ้า
กลับหน้าแรก