หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ตรวจติดตามงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ แนะนำให้ความรู้การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์กระบือให้กับกลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทอง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก