หัวเว็บ
ชุดปฏิบ้ติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยน.สพ.บุญสม พลรักษา พร้อมทีมงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมอำเภอขามทะเลสอ ออกหน่วยแก้ไขปัญหาผสมติดยากให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ของสหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จำนวน 6 ราย
ล้วงตรวจ 21 ตัว ฝังฮอร์โมน 9 ตัว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
กลับหน้าแรก