หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง ร่วมกับ ธกส.สาขาคง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการลดพื้นที่ปลูกมัน
เพื่อเลี้ยงโคเนื้อ แนะนำแผนปรับโครงสร้างหนี้ และพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกรสมาชิก 74 ราย ณ บ้านหนองแวงหมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.คง
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
กลับหน้าแรก