รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนโค จำนวน 50 ตัว กระบือ 25 ตัว จากกรมปศุสัตว์
โดยมีนายพรเทพ วัชกีกุล นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือให้แก่้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง
จำนวน 75 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554
บริเวณเวทีมอบพันธุ์สัตว
พิธีสงฆ์
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธี
ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธี
ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง กล่าวรายงาน
นายพรเทพ วัชกีกุล นายอำเภอห้วยแถลง ประธานในพิธี
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
มอบสัญญายืมสัตว์ให้กับเกษตรกร
มอบสัญญายืมสัตว์ให้กับเกษตรกร
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
ประธานมอบโค-กระบือ ให้เกษตรกร
มอบกระบือให้กับเกษตกรยืมเพื่อการผลิต 25 ตัว
มอบโคให้กับเกษตกรยืมเพื่อการผลิต 50 ตัว
จับสลากรับโค-กระบือ
ทำสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต
วันนี้เกษตรกรได้รับโค-กระบือ 75 ราย