หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 50 ตัว ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ โดยมีนางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอบ้านเหลื่อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจรินทร์ วัชรมณี ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรร่วมพิธี ณ บ้านหนองโจด หมู่ที่ 9 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก