หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประทาย จัดพิธีมอบโค 29 ตัว ให้กับเกษตรกร 28 ราย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ โดยมีนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอประทาย เป็นประธานในพิธีมอบโค และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ร่วมเป็นเเกียรติและร่วมมอบโค ณ ว้ดตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก ธคก
กลับหน้าแรก