รูปหัวเว็บ

นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายขวัญชัย หุนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3
นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ตัวแทนปลัดจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
ร่วมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ) ของนายสมชาย ถิ่นโคกสูง ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550
เพื่อออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเดิมไม่มีใบอนุญาตฯ รวมทั้งมีขบวนการฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
และผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญของนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของรัฐบาล จึงได้ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ระบบเดิมให้เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่เข้าสู่มาตรฐานมีกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ ปริมาณการผลิต(โค-กระบือ) 5-10 ตัว/วัน
สามารถรองรับผู้ประกอบการฆ่าสัตว์โค-กระบือในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมารวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง

ยินดีต้อนรับ
ให้การต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
พี่น้องประชาชนต้อนรับด้วยความยินดี
บริเวณเวที
ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกล่าวรายงาน
เปิดบริการแล้วโรงฆ่าสัตว์มิตรสัมพันธ์
เปิดป้าย
โรงฆ่าสัตว์มิตรสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมบริเวณด้านใน
นากยกฯชี้แจง
นำตรวจเยี่ยมรอบๆ
ทีมงานปศุสัตว์
บรรยากาศรอบๆ
วันนี้มีเลี้ยงโต๊ะจีน