รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนโค จำนวน 144 ตัว กระบือ 38 ตัว จากกรมปศุสัตว์
โดยมีนายพรเทพ วัชกีกุล นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีมอบโคให้แก่้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง
จำนวน 182 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาึคม 2554
บริเวณป้ายพิธีมอบ
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ประธานเปิดกรวยสักการะ
นายอำเภอห้วยแถลง ประธานในพิธี
ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง กล่าวรายงาน
พี่น้องเกษตรกรอำเภอห้วยแถลงมารับมอบโค-กระบือ
มอบสัญญายืมสัตว์
ตัวแทนเกษตรกรกล่าวนำคำสัตย์ปฏิญาณ
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
กลุ่มเกษตรกร บริจาคเงิน
มอบโคให้กับตัวแทนเกษตรกร
มอบเวชภัณฑ์สำหรับโค-กระบือ
พิธีกรในพิธี
ส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่ได้รับมอบโค-กระบือในวันนี้