หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายวินัย วงษ์ด่านเจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส พร้อมด้วยนายปรีชา อันชำนาญ
รักษาการปศุสัตว์อำเภอโนนไทย และเจ้าหน้าที่ รับมอบกระบือ จำนวน 2 ตัว มูลค่า 60,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา คุณทรงศักดิ์ - พรทิพย์ จันทร์รัตน์ปรีดา
และคณะผู้ค้าตลาดโฮมการ์เด้นวิลล์ และมอบกระบือให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.โนนไทย ยืมเพื่อการผลิตโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ณ ตลาดโฮมการ์เด้นวิลล์ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก