รูปหัวเว็บ
นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยม พบปะ สมาชิกธนาคารมูลสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายอนุวัฒน์ ปริเวสัง บ้านหนองหว้าเอน ตำบลขุนทอง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม2551
ธนาคารมูลสัตว์แห่งแรกของโคราช
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯประชุมสมาชิกธนาคารฯ
ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่พบปะสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรสมาชิกธนาคาร
วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ
กำนันตำบลขุนทองให้ความสนใจ
หมอเฉลียว ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ปุ๋ยคอกที่ถูกย่อยสลายด้วย พด.1
รอบบรรจุส่งจำหน่าย
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯให้คำแนะนำการดำเนินงาน