หัวเว็บ
นายสุชาติ ดือเร๊ะ นายอำเภอพระทองคำ เป็นประธานในพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 81 ตัว
และลูกโค ตัวที่ 1 เพศเมียอายุ 18 เดือน 69 ตัว ให้แก่เกษตรกร 150 ราย ยืมเพื่อการผลิต โดยมีนายอนุรักษ์ สังขรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก. ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก. ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก