รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และสาธิตการทำแร่ธาตุก้อนสำหรับโคกระบือ
ณ ที่ทำการกองทุน บ้านมาบกราด หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551
ที่ทำการกองทุน
มาติดตามทุก 3 เดือนนะครับ
สาธิตการทำแร่ธาตุก้อน
ปศุสัตว์อำเภอลงมือปั้นเองกับมือ
มอบเวชภัณฑ์ให้กับประธานกลุ่ม
ได้กันคนละก้อน
เยี่ยมสมาชิกโครงการฯ
คอกนี้เป็นตัวอย่างที่ดี
เยี่ยมกันถึงที่เลี้ยงโค
บรรยากาศรอบเขื่อนแชะ