รูปหัวเว็บ

นายประชุม อินทรโชติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายทองทวี ดีมะการ ,นายสุวฒิ ชเลจร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์
ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและงานมาตรฐานฟาร์มโคนม ในพื้นที่ดูแลของสหกรณ์โคนมพิมาย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
โดยมี นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์โคนมพิมายให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งสหกรณ์โคนมพิมาย เป็นสหกรณ์ที่ให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจในการเลี้ยงโคนม โดยการเพิ่มราคาผลผลิตเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ก่อนนำคณะตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมของ นางสาวสมพิศ เข็มพิมาย ฟาร์มที่ได้รับรางวัลรางวัลการประกวดฟาร์มมาตรฐานโคนมและการผลิตน้ำนมดิบแบบยั่งยืน
ในเขตพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี