หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนแดง จัดพิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุน
จากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต 25 ราย โดยมีนายนายประยุทธ คำแหง นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก