หัวเว็บ
คณะกรรมการคัดเลือกตัดสินการประกวดระดับเขต สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น , กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโค-กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ด้วยความยินดียิ่ง
ปศุสัตว์อำเภอเมือง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ
นายโฉม เกี้ยวสันเทียะ อาสาปศุสัตว์ดีเด่น รายงานการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการฯซักถามการปฏิบัติงานของอาสา
ทีมอาสาปศุสัตว์ ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง มากันครบ
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในฟาร์ม ของอาสาปศุสัตว์
ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ส่งกลุ่ม ธ.ค.ก.บ้านสะพาน เข้าประกวด
นางอรัญ แย้มเผื่อน ประธานกลุ่มฯ รายงานสรุป
ประธานคณะกรรมการ กล่าวพบปะกับกลุ่มเกษตรกร
พี่น้องสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ธ.ค.ก.ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ
มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้เป็นกองทุนยาสัตว์ในกลุ่ม
อำเภอประทาย ส่งเกษตรกรดีเด่น นายสงบ หาญกล้า เข้าประกวด
หมออำนวย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ
พี่น้องสมาชิกเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ด้วยความพร้อมเพรียง
นายสงบ หาญกล้่า เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด รายงานสรุป
คณะกรรมการกล่าวพบปะ ซักถามข้อสงสัย
บรรยากาศภายในศูนย์เรียนรู้ฯของนายสงบ หาญกล้่า
เลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา
ฐานน้ำหมักชีวภาพ
ฐานการเลี้่ยงเป็ด
ฐานการเลี้ยงหมูขุน
ฐานการเลี้ยงหมูป่า
ฐานการเลี้ยงโคเนื้อ
ฐานบ่อแก๊ซชีวภาพ
ร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการฯ
กลับหน้าแรก